Nicolette Smith thesis

File

https://www.fresno.edu/sites/default/files/smith-n-final.pdf