Paula Alapsico thesis

File

https://www.fresno.edu/sites/default/files/alapisco-paula.pdf